ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ՈՒԹԵՐՈՐԴ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՓՈՐՁԱԳԵՏ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԾՐԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ՈՒԹԵՐՈՐԴ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ (ՏՆՏԵՍԱԳԵՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

 

I. ՓՈՐՁԱԳԵՏ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄԸ

1. Փորձագետ ներգրավելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2019թ. տարեկան ծրագրով հաստատված ՀՀ ԱՍՀՆ սոցիալական ապահովության պետական ծառայության կողմից պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, բյուջետային մուտքերի ապահովման և պետական սեփականության կառավարման հաշվեքննության շրջանակներում իրականացվող աշխատանքներով:

Վերոնշյալ հաշվեքննությունն իրականացնելու համար վարչությանն անհրաժեշտ է համապատասխան բնագավառի հատուկ մասնագիտական գիտելիքներ ունեցող տնտեսագետ փորձագետ:

 

II. ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑԻՑ ԲԽՈՂ   ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2. ՀՀ ԱՍՀՆ սոցիալական ապահովության պետական ծառայության կողմից պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, բյուջետային մուտքերի ապահովման և պետական սեփականության կառավարման հաշվեքննության ընթացքում՝

 - Կենսաթոշակների վճարման հետ կապված ռիսկերի գնահատում՝ ելնելով կենսաթոշակների վճարումների օրենսդրական կարգավորումների, առկա տեղեկատվական համակարգերում կենսաթոշակների վճարումների, կենսաթոշակառուների վերաբերյալ տվյալների առկայությունից:

 - Ռիսկերի գնահատման արդյունքների ներկայացում հաշվեքննություն իրականացնող մարմնի պատասխանատուներին:

 - Կիրառված մեթոդաբանության և օգտագործված փաստաթղթերի ու տեխնոլոգիաների վերաբերյալ ներկայացման պատրաստում և ներկայացում հաշվեքննություն իրականացնող մարմնի պատասխանատուներին:

-  Ռիսկային համարվող վճարումների վերաբերյալ տվյալների համադրման նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերի ուսումնասիրում, տվյալների ստացման ձևաչափերի կազմում:

- Ստացված տվյալների համադրումների իրականացում ըստ առանձնացված և գնահատված ռիսկերի, ելքային տվյալների տրամադրում:

-    Իրականացված գործողությունների փաստաթղթավորում:

-   Արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության կազմում՝ ներառելով սկզբնական, միջանկյալ և վերջնական տվյալների բազաները:

 

III.     ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ

3. Պայմանագիրը կնքելու պահից մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ը ներառյալ:

 

IV. ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ

4. Փորձագետի ներգրավմամբ ակնկալվում է վերջինիս մասնակցությունը ՀՀ ԱՍՀՆ սոցիալական ապահովության պետական ծառայության կողմից պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, բյուջետային մուտքերի ապահովման և պետական սեփականության կառավարման հաշվեքննության շրջանակներում իրականացվող աշխատանքներին, համապատասխան հաշվեքննությանը և հետևյալ արդյունքների ներկայացմանը.

-    աշխատանքների նախնական պլան և մեթոդաբանություն;

- միջանկյալ հաշվետվություն՝ ներառելով ռիսկերի գնահատման արդյունքները, անհրաժեշտ տվյալների բազաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, կատարված համադրումների արդյունքները,

- վերջնական հաշվետվություն՝ ներառյալ մեթոդաբանությամբ սահմանված գործողությունները նկարագրող փաստաթուղթ, սկզբնական, միջանկյալ և վերջնական տվյալների բազաներ:

 

V. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

5.Փորձագետի կողմից ներկայացվող հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետ է սահմանվում.

- աշխատանքների նախնական պլան և մեթոդաբանություն՝ պայմանագիրը կնքելու պահից հետո 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

- միջանկյալ հաշվետվություն՝ պայմանագիրը կնքելու պահից հետո 60 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

- վերջնական հաշվետվություն՝ պայմանագրի ավարտի օրվանից 15 օր առաջ:

 

VI. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

6. Աշխատանքների գնահատման չափանիշ է հանդիսանում գործող օրենսդրությանը համապատասխան հաշվեքննվող կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության ուսումնասիրության իրականացումը:

 

VII. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

7. Փորձագետն իր իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է համաձայն Հաշվեքննիչ պալատի մասին ՀՀ օրենքի 36-րդ և 37-րդ հոդվածների իրավակարգավորումների:

 

Հարցազրույցին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

  • - Դիմում ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի գլխավոր քարտուղարի անունով (դիմումի ձևը կարող եք բեռնել՝ հետևյալ հղումով)
  • - մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի/ների/, վկայականի/ների/, աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք/ներ համապատասխան մարմնից/ներից) պատճենները բնօրինակների հետ միասին,
  • - արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասից կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
  • - մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի,
  • - անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը:
 
Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետն է  25.07.2019թ.        

 

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

ք. Երևան, Բաղրամյան 19, ՀՀ հաշվեքննիչ պալատ

հեռ. 011-888-145,  էլ.փոստ՝ kadrer@armsai.am:

 

Հարցազրույցին անհրաժեշտ է ներկայանալ անձը հավաստող փաստաթղթով և ներկայացված փաստաթղթերի բնօրինակներով: