Չորեքշաբթի, 30 Հունվարի 2019 թ.

 

ԾՐԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ (ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ ՀԻԴՐՈՏԵԽՆԻԿԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԾՈՎԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

 

I. ՓՈՐՁԱԳԵՏ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄՆԵՐ

1.Փորձագետ ներգրավելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2019թ. տարեկան ծրագրի 20-րդ կետով հաստատված ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեում իրականացվող պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործում, բյուջետային մուտքերի ապահովում և պետական սեփականության կառավարում հաշվեքննության շրջանակներում իրականացվող աշխատանքներով:

Վերոնշյալ հաշվեքննությունն իրականացնելու համար վարչությանն անհրաժեշտ է համապատասխան բնագավառի հատուկ մասնագիտական գիտելիքներ ունեցող ճարտարագետ հիդրոտեխնիկ մասնագիտությամբ փորձագետ:

II. ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

2. ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեում իրականացվող պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, բյուջետային մուտքերի ապահովման և պետական սեփականության կառավարման հաշվեքննության ընթացքումՋրառ ՓԲԸ-ում և ջրօգտագործող ընկերություններում ոռոգման ջրի հաշվառման և այլ խնդիրների հետ կապված հաշվեքննության իրականացում:

III.     ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ

  1. Պայմանագիր կնքելու պահից մինչև 2019 թվականի մայիսի 30 ներառյալ:

IV.ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ

4.Փորձագետի ներգրավմամբ ակնկալվում է վերջինիս մասնակցությունը ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեում իրականացվող պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, բյուջետային մուտքերի ապահովման և պետական սեփականության կառավարման հաշվեքննության շրջանակներում իրականացվող աշխատանքներին և համապատասխան հաշվեքննությանը:

V. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

5.Փորձագետի կողմից ներկայացվող հաշվետվությունը նախատեսվում է ներկայացնել մինչև 2019 թվականի մայիսի 20-ը:

VI. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

6. Աշխատանքների գնահատման չափանիշ է հանդիսանում գործող օրենսդրությանը համապատասխան հաշվեքննվող կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության ուսումնասիրության իրականացումը:

VII. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ  ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

7. Փորձագետն իր իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է համաձայն Հաշվեքննիչ պալատի մասին ՀՀ օրենքի 36-րդ և 37-րդ հոդվածների իրավակարգավորումների:

 

 

ԾՐԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ (ՏՆՏԵՍԱԳԵՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԾՈՎԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

 

I. ՓՈՐՁԱԳԵՏ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄՆԵՐ

1.Փորձագետ ներգրավելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2019թ. տարեկան ծրագրի 4-րդ կետով հաստատված ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեում իրականացվող պետական բյուջեի մուտքերի ձևավորման կանոնակարգված գործունեության հաշվեքննության շրջանակներում իրականացվող աշխատանքներով:

Վերոնշյալ հաշվեքննությունն իրականացնելու համար վարչությանն անհրաժեշտ է համապատասխան բնագավառի հատուկ մասնագիտական գիտելիքներ ունեցող տնտեսագետ փորձագետ:

II. ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

2. ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեում իրականացվող պետական բյուջեի մուտքերի ձևավորման կանոնակարգված գործունեության հաշվեքննության ընթացքում ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեում հաշվեքննության իրականացում:

III.     ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ

3. Պայմանագիրր կնքելու պահից մինչև 2019 թվականի մայիսի 30-ը ներառյալ:

IV. ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ

4.Փորձագետի ներգրավմամբ ակնկալվում է վերջինիս մասնակցությունը ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեում իրականացվող պետական բյուջեի մուտքերի ձևավորման կանոնակարգված գործունեության հաշվեքննության շրջանակներում իրականացվող աշխատանքներին և համապատասխան հաշվեքննությանը:

V. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

5. Փորձագետի կողմից ներկայացվող հաշվետվությունը նախատեսվում է ներկայացնել մինչև 2019 թվականի մայիսի 20-ը:

VI. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

6. Աշխատանքների գնահատման չափանիշ է հանդիսանում գործող օրենսդրությանը համապատասխան հաշվեքննվող կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության ուսումնասիրության իրականացումը:

VII. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

7. Փորձագետն իր իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է համաձայն Հաշվեքննիչ պալատի մասին ՀՀ օրենքի 36-րդ և 37-րդ հոդվածների իրավակարգավորումների:

 

 

 

ԾՐԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ՉՈՐՐՈՐԴ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ (ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ) ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

 

I. ՓՈՐՁԱԳԵՏ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄՆԵՐ

1. Փորձագետ  ներգրավելու անհրաժեշտությունը   պայմանավորված Է  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունում (այսուհետ՝  ՍԱՊԾ) իրականացվող  պետական բյուջեից  հատկացված միջոցների օգտագործման, բյուջետային մուտքերի ապահովման և պետական սեփականության կառավարման աշխատանքների  բարդությամբ և ծավալներով:

Վերոնշյալ աշխատանքներն իրականացնելու համար վարչությանն անհրաժեշտ է սոցիալական ոլորտի փորձառու մասնագետ:

II. ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

2. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման նկատմամբ 2019  թվականի  հաշվեքննության ծրագրով նշանակված հաշվեքննության իրականացում:

III.     ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ

3. Պայմանագիրը կնքելու պահից մինչև 2019 թվականի մայիսի 30-ը ներառյալ:

IV.  ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ

4.   Փորձագետի   ներգրավմամբ  ակնկալվում  է  վերջինիս  մասնակցությամբ  իրականացվող՝  Հայաստանի  Հանրապետության  պետական  բյուջեի  կատարման  համար  անհրաժեշտ  ֆինանսական  կարգապահության  ապահովման  նկատմամբ  հաշվեքննության շրջանակում իրականացնել ՍԱՊԾ-ի կողմից Հայաստանի  Հանրապետության  պետական  բյուջեից  տրամադրված  միջոցների  նկատմամբ  ֆինանսական  հաշվեքննության  միջոցով  անհրաժեշտ  վերահսկողություն  և  ներկայացնել  դրանցից  բխող  համապատասխան  առաջարկություններ:

V. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

5.   Փորձագետի կողմից ներկայացվող հաշվետվությունը նախատեսվում է ներկայացնել մինչև 2019 թվականի մայիսի 20-ը:

VI. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

6.  Աշխատանքների  գնահատման  չափանիշներն  են՝

1) Գործող օրինսդրությանը ՍԱՊԾ-ի ֆինանսատնտեսական գործունեության  համապատասխանության գնահատում. 

2) Հաշվեքննությամբ արձանագրված գումարների ռիսկերի գնահատում և  հաշվետվությունների  կազմում:

VII. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

7. Փորձագետն իր իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է համաձայն Հաշվեքննիչ պալատի մասին ՀՀ օրենքի 36-րդ և 37-րդ հոդվածների իրավակարգավորումների:

 

 

 

 

ԾՐԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ (ՏՆՏԵՍԱԳԵՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԾՈՎԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

 

I. ՓՈՐՁԱԳԵՏ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈԻՄՆԵՐ

1.Փորձագետ ներգրավելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2019թ. տարեկան ծրագրի 19-րդ կետով հաստատված ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում իրականացվող պետական բյուջեի մուտքերի ձևավորման կանոնակարգված գործունեության հաշվեքննության շրջանակներում իրականացվող աշխատանքներով:

Վերոնշյալ հաշվեքննությունն իրականացնելու համար վարչությանն անհրաժեշտ է համապատասխան բնագավառի հատուկ մասնագիտական գիտելիքներ ունեցող տնտեսագետ փորձագետ:

II. ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

2. ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում իրականացվող պետական բյուջեի մուտքերի ձևավորման կանոնակարգված գործունեության հաշվեքննության ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում հաշվեքննության իրականացում:

III.  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ

3. Պայմանագիրր կնքելու պահից մինչև 2019 թվականի մայիսի 30 ներառյալ:

IV. ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ

4.Փորձագետի ներգրավմամբ ակնկալվում է վերջինիս մասնակցությունը ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում իրականացվող պետական բյուջեի մուտքերի ձևավորման կանոնակարգված գործունեության հաշվեքննության շրջանակներում իրականացվող աշխատանքներին և համապատասխան հաշվեքննությանը:

V. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

5.Փորձագետի կողմից ներկայացվող հաշվետվությունը նախատեսվում է ներկայացնել մինչև 2019 թվականի մայիսի 20-ը:

VI. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

6. Աշխատանքների գնահատման չափանիշ է հանդիսանում գործող օրենսդրությանը համապատասխան հաշվեքննվող կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության ուսումնասիրության իրականացումը:

VII. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

7. Փորձագետն իր իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է համաձայն Հաշվեքննիչ պալատի մասին ՀՀ օրենքի 36-րդ և 37-րդ հոդվածների իրավակարգավորումների:

 

 

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՀՀ  ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

 

I.  ՓՈՐՁԱԳԵՏ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ

1. Փորձագետ ներգրավելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է վարչության գործառույթների իրականացման  ծավալների որոշակի ավելացման և վարչության անձնակազմի կողմից դրանք լիարժեք կատարելու անհնարինությամբ: Վարչության աշխատանքային ռեսուրսներն  ամբողջությամբ  ներգրավված են  «Հաշվեքննիչ  պալատի մասին»  մասին ՀՀ օրենքից բխող  ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի կանոնադրությամբ  սահմանված  ֆինանսական, հաշվապահական  հաշվառման և տնտեսական բազմաբնույթ գործառույթների նորմալ իրականացման գործընթացում:                                                                                   

II.   ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑԻՑ ԲԽՈՂ   ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2. ՀՀ  հաշվեքննիչ պալատի  գնումների հետ կապված  ՀՀ օրենսդրական  պահանջների իրականացման, տրանսպորտային և հեռախոսառադիոկապի  միջոցների արդյունավետ և անխափան  աշխատանքի  ապահովմանն  ուղղված միջոցառումների, ապրանքների ծառայությունների և աշխատանքների ձեռք բերման ընթացքում վճարումներ կատարելու նպատակով համապատասխան փաստաթղթերի օպերատիվ կազմման աշխատանքների իրականացում:

III. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

3. Պայմանագիրր կնքելու պահից մինչև 2019 թվականի ապրիլի 2:

IV.  ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ

4. Փորձագետի ներգրավմամբ  հնարավորություն կընձեռվի պատշաճ   հսկողություն սահմանել ավտոմեքենաների տարեկան և ընթացիկ  տեխնիկական զննումները, դրանց հիման վրա  նորոգումներն ու վերանորոգումները, ինչպես նաև տարեկան ապահովագրությունը  կազմակերպելու, իր իրավասության շրջանակում ավտոմեքենաների բնականոն շահագործումը, կապի միջոցների անխափան աշխատանքը, ապրանքների ծառայությունների և աշխատանքների ձեռք բերման ընթացքում վճարումներ կատարելուն  առնչվող  փաստաթղթերի  ճիշտ և օպերատիվ կազմումը ապահովելու, իրականացված աուդիտի արդյունքները վերլուծելու համար:

V.  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

5.Փորձագետի կողմից ներկայացվող հաշվետվությունը նախատեսվում է ներկայացնել մինչև 2019 թվականի ապրիլի 20-ը:

VI. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

6.Սույն ծրագրի 2-րդ գլխով սահմանված խնդիրներից բխող աշխատանքների ժամանակին և որակյալ իրականացումը, ինչպես նաև դրանց մասին հաշվետվության կազմումն ու 5-րդ գլխում սահմանված ժամկետում ներկայացնելը:

VII. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

7. Փորձագետն իր իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է համաձայն Հաշվեքննիչ պալատի մասին ՀՀ օրենքի 36-րդ և 37-րդ հոդվածների իրավակարգավորումների:

 

 

Հարցազրույցին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

  • մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի/ների/, վկայականի/ների/, աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք/ներ համապատասխան մարմնից/ներից) պատճենները բնօրինակների հետ միասին,
  • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասից կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
  • մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի,
  • անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետն է  07.02.2019թ.

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

ք. Երևան, Բաղրամյան 19, ՀՀ հաշվեքննիչ պալատ

հեռ. 011-888-145,  էլ.փոստ՝ kadrer@armsai.am:

 

Հարցազրույցին անհրաժեշտ է ներկայանալ անձը հավաստող փաստաթղթով և ներկայացված փաստաթղթերի բնօրինակներով: