2024 թվականի ապրիլի 10-ին Հաշվեքննիչ պալատի հաշվեքննության 2024-2026 թվականների առաջնահերթությունների փաստաթղթի վերաբերյալ մասնագիտական հոդված է հրապարակվել Բարձրագույն հաշվեքննիչ մարմինների միջազգային կազմակերպության (INTOSAI) պաշտոնական պարբերականում` www.intosaijournal.org։

 

Ըստ պարբերականի՝ ձևակերպված առաջնահերթությունների հիմքում ընկած են մարդակենտրոն հաշվեքննությունները, որոնք կնպաստեն մարդու պահանջմունքներն արդյունավետորեն հասցեագրող հանրային կառավարմանը և միջազգային լավագույն փորձին համահունչ պետության ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը:

Սույն տեսլականից բխող՝ հաշվեքննության հետևյալ 7 հավասարազոր առաջ­նա­հերթություններ են առաջադրվել.

  1. Մարդուն մատչելի, հասանելի, որակյալ և դիմակայուն առողջապահություն.
  2. Մարդուն մատչելի և որակյալ ցկյանս կրթություն.
  3. Մարդուն շրջապատող մաքուր և անվտանգ միջավայր.
  4. Մարդուն մատչելի և արդյունավետ արդարադատություն.
  5. Արտահանմանը միտված, գիտահեն և մրցակցային տնտեսության զարգացում.
  6. Պետական ֆինանսների և սեփականության կառավարման ինստիտուտների զարգացում.
  7. Ներդաշնակ զարգացող համայնքներ:

Հաշվեքննության յուրաքանչյուր առաջնահերթության շրջանակներում ներկայացված են դրան վե­րա­բերելի նշանակալի միտումներն ու մարտահրավերները, ինչպես նաև վեր­ջին­ներս հաս­ցեագրող հաշվեքննության նախատեսվող ուղղությունները, որոնք համահունչ են Կառավա­րու­թ­յան ծրագրով, ՄԺԾԾ-ով և ոլորտային ռազմավարական փաստաթղթերով ար­ձա­նագրված հիմ­նախնդիրների և հանրային քա­ղա­քականության առաջ­նա­հեր­թու­թ­յուն­ների շրջա­նա­կին:

Հաշվի առնելով առաջնահերթությունների բազմազանությունը՝ Հաշվեքննիչ պալատն առանձնացրել է այն հիմնական ռիսկերը, որոնց արդյունքում անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ վերանայելու նախատեսված ուղղությունները։ Այդպիսիք են՝ հանրային հատվածի փոփոխվող միջավայրը, իրավական ռիսկերը, որակյալ մարդկային ռեսուրսներով համալրվածությունը, ֆինանսական ռիսկերը և ֆորս-մաժորային իրավիճակները:

Վերոնշյալ ուղ­ղութ­յուն­նե­րով հաշվեքննությունների իրականացմամբ Հաշվեքննիչ պա­լա­տը կնպաստի հանրային ունեցվածքի կառավարումը բարելավելուն՝ պետական ոլոր­տա­յին քաղաքականությունների մշակման և իրականացման վերաբերյալ Ազգային ժողովին, Կա­ռավարությանը և հանրությանը մասնագիտական, անկողմնակալ ու ժամանակին կար­ծիք­ներ և առաջարկներ տրամադրելու ճանապարհով:

 

INTOSAI պարբերականի հրապարակմանը հնարավոր է ծանոթանալ հետևյալ հղումով։

 

 

Հինգշաբթի, Ապրիլ 18, 2024