ԻՆՏՈՍԱԻ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ

ԼԻՄԱՅԻ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ (INTOSAI-P 1)

 

ԻՆՏՈՍԱԻ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ

ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՄԵԽԻԿՈՅԻ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ (INTOSAI-P 10)

ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ (INTOSAI-P 20)

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ

ԷԹԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ (ISSAI 130)

ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (ISSAI 140)

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՈՒԴԻՏԻ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ (ISSAI 100)

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ (ISSAI 200)

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ԱՈՒԴԻՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ (ISSAI 300)

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ (ISSAI 400)

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐ

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ԱՈՒԴԻՏԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԸ (ISSAI 3000) 

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ԱՈՒԴԻՏԻ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ISSAI 3910)

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ԱՈՒԴԻՏԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ (ISSAI 3920)

 

ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ՆԵՐՔԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ (ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ ԵՎ ԿԱՐԳԵՐ)

ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐՔԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԷԹԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

 

ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ՝ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՈՒՂԵՆՇԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏՈՒՄ ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ

 

ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ ՆԵՐԱՌԵԼՈՒ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏՈՒՄ ԷԹԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՎԵՐԱԲԱՇԽՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՂՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ԲԵՐՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ ԵՎ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵՐԵՔ, ՎԵՑ, ԻՆՆ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՐԵԿԱՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ

 

ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԵՎ ԴՐԱՆ ԿԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ

 

 ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ (LSFINANCE) ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՑ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ

 

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (LSREP) ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՑ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՌԻՍԿԵՐԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏՈՒՄ ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԵՎ  ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ