ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՓՈՐՁԱԳԵՏ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

 

ՀՀ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՆԵՐԳՐԱՎՎՈՂ ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

 

I.  ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԴԵՊՔԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ

1. Փորձագետ ներգրավելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է վարչության գործառույթների ծավալների կտրուկ ավելացման հետ, ինչն անհնարին է դարձնում վարչությունում առկա ռեսուրսների միջոցով անձնակազմի կողմից դրանց լիարժեք և պատշաճ կերպով իրականացումը: Վարչությունում հաշվապահական հաշվառման նոր ավտոմատացված համակարգը դեռևս ներդրման և թեստավորման գործընթացում է: Ստեղծված իրավիճակը, մասնավորապես, պայմանավորված է վարչության կողմից շահագործվող հաշվապահական հաշվառման նոր ծրագրի ներդրման, հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին անցում կատարելու հետ, որի հետևանքով վարչության կողմից հաշվապահական հաշվառումն իրականացվում է դեռևս հին հաշվապահական հաշվառմանը զուգահեռ:

 

II.   ՓՈՐՁԱԳԵՏԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

2. Բարձրագույն կրթություն, համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն:

 

III. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ

3. Պայմանագիրը կնքելու պահից մինչև մեկ տարի ժամկետով:

 

IV.  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ

4. Վարչության կողմից հաշվապահական հաշվառման համապատասխանեցում հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտին, հաշվապահական հաշվառման համակարգի ավտոմատացման մակարդակի բարձրացում:

 

V.  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

5. Փորձագետը հաշվետվություն ներկայացնում է յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտից հետո 7 օրվա ընթացքում:

 

VI. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

6. Սույն ծրագրի 1-ին կետով սահմանված աշխատանքների ժամանակին և որակյալ իրականացում, ինչպես նաև դրանց արդյունքներով հաշվետվության կազմում ու 5-րդ կետով սահմանված ժամկետներում ներկայացում:

 

Հարցազրույցին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

  • - դիմում  Հաշվեքննիչ պալատի գլխավոր քարտուղարի  անունով  (դիմումի ձևը կարող էք բեռնել այս հղումով),
  • - մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի/ների/, վկայականի/ների/, աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք/ներ համապատասխան մարմնից/ներից) պատճենները բնօրինակների հետ միասին,
  • - արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասից կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
  • - մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի,
  • - անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետն է  29.08.2019թ.

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

ք. Երևան, Բաղրամյան 19, ՀՀ հաշվեքննիչ պալատ

հեռ. 011-888-145,  էլ.փոստ՝ kadrer@armsai.am:

Հարցազրույցին անհրաժեշտ է ներկայանալ անձը հավաստող փաստաթղթով և ներկայացված փաստաթղթերի բնօրինակներով: