Ուրբաթ, 3 մայիսի 2019թ.

 

Հայտարարություն

 

Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքննիչ պալատը (այսուհետ` Հաշվեքննիչ պալատ) ՀՀ քաղաքացիներին տեղեկացնում է ժամանակավոր թափուր պաշտոնի վերաբերյալ

 

1. Հաշվեքննիչ պալատի չորրորդ վարչության պետ

 

(Ծածկագիր՝ 90-2.1-4)

 

Հիմնական գործառույթները՝

1) Կազմակերպում  է Վարչության տարեկան ծրագրի և ընթացիկ աշխատանքային պլանների կազմման աշխատանքները:

2) Կազմակերպում  է Վարչության տարեկան և ընթացիկ հաշվետվությունների կազմման աշխատանքները:

3) Ապահովում է Վարչության աշխատանքները  համակարգող Հաշվեքննիչ պալատի անդամի հանձնարարականների կատարումը Վարչության աշխատակիցների կողմից:

4) Վարչության աշխատանքները համակարգող Հաշվեքննիչ պալատի անդամին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն Վարչությունում կատարվող աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ:

5) Ղեկավարում է  տարեկան ծրագրի շրջանակներում  Վարչության իրավասությանը վերապահված ոլորտներում վերահսկողության կազմակերպման և իրականացման աշխատանքները:

6)  Մշակում է վերահսկողության իրականացման ծրագիրը:

7) Վերահսկողության ընթացքում գործնական և մեթոդական օգնություն է ցուցաբերում Վարչության աշխատակիցներին:

8) Կազմակերպում և անցկացնում է վերահսկողության ընթացիկ արձանագրությունների քննարկումներ:

9)  Կազմում է վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվությունը:

10) Կազմակերպում է վերահսկողության իրականացումն ապահովող նամակների, գրությունների պատրաստումը:

 

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 • բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների,  կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, ՀՀ Հողային օրենսգրքի, «Հաշվեքննիչ պալատի  մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին», «Գնումների մասին», «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու  ունակություն.
 • տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
 • տիրապետում է անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև, սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների (ցանկեր N 1, 2):
 • Տվյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացման ժամկետն է` մինչև քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից զբաղեցնելը:
 • Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է  08.05.2019թ. ներառյալ
 • Աշխատավարձի չափը՝  310.858 ՀՀ դրամ:
 • Աշխատանքի վայրը՝ ք. Երևան, Բաղրամյան 19:

 

Վերը նշված պաշտոնը կարող են զբաղեցնել՝ տվյալ պաշտոնի անձնագրով ներկայացվող պահանջները բավարարող, հայերենին  տիրապետող, 18 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները: Քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու առավելագույն տարիքը 65 տարին է:
Հանրային ծառայության ընդունվելու իրավունք չունի այն անձը, որը՝
1) դատական կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ.
2) դատական կարգով զրկվել է հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից.
3) տառապում է այնպիսի հիվանդությամբ, որը հանրային ծառայության տվյալ պաշտոնի նշանակվելու դեպքում կարող է խոչընդոտել իր լիազորությունների իրականացմանը.
4) դատապարտվել է հանցագործության համար, և դատվածությունը սահմանված կարգով հանված կամ մարված չէ.
5) օրենքի խախտմամբ չի անցել ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայություն։

 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • Դիմում  Հաշվեքննիչ պալատի նախագահի  անունով  (դիմումի ձևը` ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀՂՈՒՄՈՎ),
 • տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի/ների/, վկայականի/ների/, աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք/ներ համապատասխան մարմնից/ներից) պատճենները բնօրինակների հետ միասին,
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասից կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի,
 • անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը:

 

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

ք. Երևան, Բաղրամյան 19, ՀՀ հաշվեքննիչ պալատ

հեռ. 011-888-145,  էլ.փոստ՝ kadrer@armsai.am:

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 9.30-ից մինչև 12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:                          

 • Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են զանգահարել Հաշվեքննիչ պալատի անձնակազմի կառավարման բաժին

հեռ. 011-888-145,  էլ.փոստ՝ kadrer@armsai.am: