ԻՆՏՈՍԱԻ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ

ԼԻՄԱՅԻ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ (INTOSAI-P 1)

 

ԻՆՏՈՍԱԻ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ

ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՄԵԽԻԿՈՅԻ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ (INTOSAI-P 10)

ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ (INTOSAI-P 20)

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ

ԷԹԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ (ISSAI 130)

ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (ISSAI 140)

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՈՒԴԻՏԻ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ (ISSAI 100)

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ (ISSAI 200)

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ԱՈՒԴԻՏԻ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ (ISSAI 300)

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ (ISSAI 400)

 

ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ՆԵՐՔԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ (ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ)

ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐՔԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԷԹԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

 

ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ՝ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՈՒՂԵՆՇԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏՈՒՄ ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ

 

ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ ԵՎ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵՐԵՔ, ՎԵՑ, ԻՆՆ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՐԵԿԱՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ

 

 ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ (LSFINANCE) ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՑ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ

 

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (LSREP) ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՑ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ